Ziekenzalving – voorbeeld liturgie II

Samenkomst van woord, gebed en zalving ten behoeve van Nico de Mus
in het Ziekenhuis van de Vrije Universiteit, Amsterdam

in aanwezigheid van de famile van Nico en de predikant

woensdag 13 oktober 2010

Uitleg

Gebed

Zingen: Evangelische Liedbundel 302

Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
en reinig mijn hart.

Met uw liefde, Heer,
komt mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

Belijdenis van schuld

Genadeverkondiging: 1 Johannes 2,1b-2

‘En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.’

Schriflezing Psalm 103

Prijs de HEER, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
2 Prijs de HEER, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.
3 Hij vergeeft u alle schuld,
hij geneest al uw kwalen,
4 hij redt uw leven van het graf,
hij kroont u met trouw en liefde,
5 hij overlaadt u met schoonheid en geluk,
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.

6 De HEER doet wat rechtvaardig is,
hij verschaft recht aan de verdrukten.
7 Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
aan het volk van Israël zijn grootse daden.

8 Liefdevol en genadig is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

Gebed onder handoplegging

waarbij de zieke en ziekte genoemd wordt en eindigend met:
‘De God aller genade hele u in zijn liefde, vertrooste u door zijn Geest, vervulle u met zijn vrede, door Jezus Chrsistus onze Heer.’
Het amen spreken we allemaal uit.

Zalving onder de woorden:

Nico de mus, ik zalf u in de Naam van de Vader, van de Zoon, en van de Heilige Geest, opdat u de zalving van de Heilige Geest zult ontvangen tot heling van al uw zwakheden, naar ziel, geest en lichaam.

Zingen: Opwekking 189

Zegen ons Heer, (2x)
U, die hemel en aarde gemaakt heeft,
zegen ons Heer,

Heft uw handen op naar het heiligdom
en prijst de Heer,
halleluja.

De Heer zegene u, (2x)
Hij die hemel en aarde gemaakt heeft
zegene u.

Dank U Heer, (2x)
U, die hemel en aarde gemaakt heeft,
dank U Heer.