Inlooppastoraat in Maastricht

auteur: Harry Veldman

Onze meest zuidelijke zustergemeente is onlangs gestart met Inlooppastoraat. Een missionair project dat op een laagdrempelige manier er wil zijn voor iedereen, die om wat voor reden ook, behoefte heeft aan een geloofsgesprek.

NGK Maastricht

De NGK Maastricht is een kleine gemeente met zo’n honderd leden, die verspreid over Zuid Limburg en Bel- gisch Limburg wonen. Dat maakt dat er geen natuurlijke band is met de buurt waarin het kerkgebouw staat, want daar wonen geen gemeente- leden. Doordeweekse activiteiten voor de kerk kosten vanwege de afstanden veel tijd en energie. Toch wil de gemeente missionair zijn. In 2009 heeft Rianne Pippel haar afstudeeropdracht voor de Christelijke Hogeschool Ede in de NGK Maastricht gedaan en in dat kader een Missionair Beleidsplan voor de gemeente geschreven. Het grote probleem is de uitvoe- ring daarvan. De wil is er wel, maar de uitvoering komt vaak neer op een kleine groep actieve gemeenteleden die hun handen al vol heb- ben om het gemeenteleven draaiende te houden.

Verhaal

Daarom wordt nu met een eenvoudige en behapbare aanpak begonnen. Volgens ds. Richard Vervoorn van de NGK Maastricht wordt met inlooppastoraat op een eenvoudige manier de presenta- tie van de gemeente in de buurt van de kerk vergro ot. Iedereen is welkom: buurtbe- woners, studenten, niet-gelo- vigen, mensen die hun vertrouwen in de katholieke kerk hebben verloren, maarook gemeenteleden die liever niet thuis of bij de dominee aan huis een gesprek hebben. Mensen kunnen op die manier min of meer anoniem hun verhaal kwijt. ‘Voor de kerk zijn er nauwelijks extra kosten. De dominee wordt al betaald en wanneer er geen bezoekers zijn werkt hij aan zijn preek’, aldus Richard Vervoorn.

Vesting

De Waalse kerk die eigen- dom is van de gemeente, lijkt op een gesloten vesting. Het is een prachtige locatie in het centrum van de stad, maar de muren doen de kerk op een bolwerk lijken en de ramen zitten hoog. En zolang de dominee er alleen zit, zal de voordeur van de kerk niet openstaan. Bezoekers zullen aan de zijkant van de kerk moeten aanbellen. ‘We zullen dus moeten zoeken naar een manier om de drempel te verlagen en aan de buiten- kant goed kenbaar maken dat mensen er terecht kun- nen voor een ontmoeting met de pastor’.

Voorlopig is er voor gekozen dat ds. Vervoorn op donder- dag overdag aanwezig zal zijn. In de komende tijd zal aan het inlooppastoraat be- kendheid worden gegeven in buurtbladen, via folderen in de buurt, het plaatsen van de inlooptijden op de website en de facebookpagina van de kerk

Gebed

Ds. Vervoorn zegt dat het initiatief alleen kan slagen als het gedragen wordt door gebed. ‘Dat Gods Geest de gemeente van Maastricht vindingrijk mag maken in het bewandelen van de juiste wegen en mensen op ons pad wil brengen, die we van Gods liefde kunnen vertellen’.

Harry Veldman, voor Opbouw Op Locatie

Opbouw van 26 november 2010, 52(23),30

NGK Maastricht, website

NGK Maastricht, facebook pagina