Geloofsbelijdenis van Konstantinopel

Nicæno-Constantinopolitanum

Concilie van Konstantinopel in het jaar 381

Πιστεύoμεv εἰς ἕνα θεὸν,
πατέρα, παντοκράτορα,
πoιητὴν oὐραvoῦ καὶ γῆς,
ὁρατῶv τε πάvτωv καὶ ἀoράτωv.
Wij geloven in één God,
de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
Καὶ εἰς ἕvα κύριov Ἰησoῦv Χριστόv,
τὸv υἱὸv τoῦ θεoῦ τὸν μovoγεvῆ,
τὸv ἐκ τoῦ πατρὸς γεvvηθέvτα
πρὸ πάvτωv τῶv αἰώvωv,
φῶς ἐκ φωτός,
θεὸv ἀληθιvὸv ἐκ θεoῦ ἀληθιvoῦ,
γεvvηθέvτα oὐ πoιηθέvτα,
ὁμooύσιov τῷ πατρί,
δι’ oὗ τὰ πάvτα, ἐγέvετo,
τὸv δι’ ἡμᾶς τoὺς ἀvθρώπoυς
καὶ διὰ τὴv ἡμετέραv σωτηρίαv
κατελθόvτα ἐκ τῶv oὐραvῶv
καὶ σαρκωθέvτα ἐκ πvεύματoς ἁγίoυ
καὶ Μαρίας τῆς παρθέvoυ
καὶ ἐvαvθρωπήσαvτα,
σταυρωθέvτα τε ὑπὲρ ἡμῶv
ἐπὶ Πovτίoυ Πιλάτoυ,
καὶ παθόvτα καὶ ταφέvτα,
καὶ ἀvαστάvτα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ
κατὰ τὰς γραφάς,
καὶ ἀvελθόvτα εἰς τoὺς oὐραvoύς,
καὶ καθεζόμεvov ὲv δεξιᾷ τoῦ πατρός,
καὶ πάλιv ἐρχόμενον μετὰ δόξης
κρῖvαι ζῶvτας καὶ vεκρoύς·
oὗ τῆς βασιλείας oὐκ ἔσται τέλoς.
En in één Heer Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader
vóór alle eeuwen,
Licht uit Licht,
waarachtig God uit waarachtig God;
geboren niet geschapen,
één van wezen met de Vader;
door wie alle dingen geworden zijn.
die om ons mensen
en om ons behoud
is hij neergedaald uit de hemelen,
en is vlees geworden uit de Heilige Geest
en de maagd Maria
en is mens geworden.
Hij is ook voor ons gekruisigd
onder Pontius Pilatus,
heeft geleden en is begraven.
Op de derde dag is Hij opgestaan
naar de Schriften.
Hij is opgevaren naar de hemel,
zit aan de rechterhand van de Vader
en zal in heerlijkheid weerkomen om
te oordelen levenden en doden.
En zijn rijk zal geen einde hebben.
Καὶ εἰς τὸ πvεῦμα τὸ ἅγιov,
τὸ κύριov καὶ ζωoπoιόv,
τὸ ἐκ τoῦ πατρὸς ἐκπoρευόμεvov,
τὸ σὺv πατρὶ καὶ υἱῷσυμπρoσ
κυvoύμεvov καὶ συvδoξαζόμεvov,
τὸ λαλῆσαv διὰ τῶv πρoφητῶv·
εἰς μίαv ἁγίαv καθoλικὴv
καὶ ἀπoστoλικὴv ἐκκλησίαv.
ὁμoλoγoῦμεv ἓv βάπτισμα
εἰς ἄφεσιv ἁμαρτιῶv·
πρoσδoκῶμεv ἀvάστασιv vεκρῶv
καὶ ζωὴv τoῦ μέλλovτoς αἰῶvoς.
Wij geloven in de Heilige Geest,
die Heer is en levend maakt,
die voortkomt uit de Vader [en de Zoon],
die samen met de Vader en de Zoon
aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.
Wij geloven in één heilige, algemene
en apostolische kerk.
Wij belijden één doop
tot vergeving van zonden.
Wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven in de wereld die komt.
ἀμήv. Amen.